Tag: Dota 2 7.27

4 months ago 0 81
Phần đầu tiên của bản vá 7.27 Dota 2 đã được phát hành , giới thiệu một số thay đổi quan trọng ...