Tag: dota 2. cập nhật tướng

11 months ago 0 117
(JBO 247) Trong thời gian Sea Games 30 được tổ chức phải dừng lại vì phiên bản  7.23c ...