Tag: dota 2. cập nhật tướng

2 years ago 0 218
(JBO 247) Trong thời gian Sea Games 30 được tổ chức phải dừng lại vì phiên bản  7.23c ...