Tag: tướng 1 vàng

3 years ago 0 429
(JBO Vietnam) Việc nắm được tính chính xác tỉ lệ xuất hiện tướng luôn là yếu tố quan ...