Tag: Youngbuck

2 months ago 0 41
Huấn luyện viên của Excel, Joey “Youngbuck” Steltenpool đã chỉ trích thể thức của MSI và ảnh hưởng ...